ONLINE-KAUPA MÄÄRUSED

§1

Müüja nimetus.

1. Poe omanik [edaspidi Müüja] on:

IT JA IMPORT Kajetan Sikorski
asukohaga aadressil ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa NIP: 5242759671
REGON: 146686599
Tel. + 48 690690698
E-post: powiadomienia@itimport.pl

§2

Üldsätted

1. Veebipood [edaspidi nimetatud Kauplus] müüb Interneti kaudu käesoleva eeskirja [edaspidi nimetatud Eeskiri] alusel.

2. Klient [edaspidi Klient] võib olla:

 • täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kes elab Poolas või Euroopa Liidus,

 • täisealine füüsiline isik, kes juhib ettevõtet, mille registrijärgne asukoht on Poolas või Euroopa Liidus,

 • juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksus, kellele seadus annab õigus- ja teovõime ja mille registrijärgne asukoht on Poolas või Euroopa Liidu territooriumil ja mis on volitatud üksuse nimel otsuseid tegema ja kohustusi võtma,

 • alaealine, kes tegutseb vanema või seadusliku eestkostja nõusolekul.

  3. Tarbija [edaspidi Tarbija] vastavalt art. Tsiviilseadustiku § 221 (Ajakirjade väljaanne 1964, nr 16, p 93, muudetud kujul) on füüsiline isik, kes teeb Poega õigustoimingu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.

  4. Ettevõtja [edaspidi ettevõtja ] on keskregistrisse ja majandustegevuse andmetesse (CEiDG) kandmisele kuuluv ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kes sooritab majandustegevusega otseselt seotud õigustehingu (ostu-müügilepingu sõlmimine). oma äri- või kutsetegevust, kui sõlmitud lepingu sisust nähtub, et see ei ole Ettevõtja jaoks ametialane iseloom. Professionaalne olemus tuleneb äritegevuse teemast, eelkõige PKD numbritest.

  5. Kaup [edaspidi nimetatud Kaup] on Poes saadaval olev vallasasi, mille kohta on sõlmitud Kaupluse ja Kliendi vahel ostu-müügileping.

6. Tingimused on Kliendiga sõlmitud müügilepingu lahutamatuks osaks. 7. Kaupluses toodud hinnad on brutohinnad (koos käibemaksuga).

§3

Tellimused

1. Tellimusi saab esitada Interaktiivsete vormide kaudu, mis on saadaval Poe kodulehel (kliendikorv).

2. Tellimuse täitmise tingimuseks on Kliendi ja kauba saaja kontrollimist võimaldavate andmete esitamine. Kauplus kinnitab tellimuse vastuvõtmist, saates tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile tellimuse teemat kirjeldava teate. Kui Klient esitab tellimust vormistades puudulikke, ebaõigeid, vastuolulisi andmeid, võtab Kauplus Kliendiga ühendust vigade kõrvaldamiseks. Tellimust vormistades esitab Klient pakkumise tellitud kauba müügilepingu sõlmimiseks.

3. Pooled on seotud tellimuse vormistamise hetkel Kaupluse kodulehel ostetud kauba juures nähtava infoga.

4. Pärast tellimuse esitamist kontrollitakse seda. Seejärel saadab Kauplus Kliendi poolt antud e-posti aadressile info tellimuse täitmiseks vastuvõtmise ja selle edasiste etappide kohta. Teave tellimuse täitmiseks võtmise kohta on Müüja §3 punktis nimetatud pakkumisega nõustumise avaldus 2 ning selle kättesaamisel Kliendi poolt sõlmitakse Müügileping. Pärast Müügilepingu sõlmimist kinnitab Kauplus Kliendile oma tingimused, saates need e-posti aadressile.

5. Kaupluse veebilehel olev teave toodete kohta kujutab endast kutset sõlmida leping tsiviilseadustiku artikli 71 tähenduses.

6. Kliendi ja Poe vahel sõlmitud müügileping on tähtajaline ja kehtib tellimuse kehtivuse ajal. Kauba ostmisega seotud täitmise kohaks on Kliendi poolt näidatud tarneaadress.

§4

Maksed

1. Klient saab valida makseviisi:

 • tasumine pangaülekandega näidatud pangakontole (pangaülekanne),

 • elektrooniline makse DotPay sp. z o. o. (DotPay) kaudu,

 • tasumine kauba kättesaamisel (sularahas kättetoimetamisel).

  2. Saatmishinnad on märgitud tellimuse kokkuvõttes.

  3. Kauba väljastamise tingimus on kauba ja saadetise eest tasumine.

4. Klient on kohustatud tasuma sõlmitud lepingu alusel võlgnetavad summad, sõltumata valitud makse- ja tarneviisist.

5. Kui Klient ei tasu 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise kuupäevast (ja sularahas kohaletoimetamise korral), helistab Kauplus Kliendile kaubale järeletulemiseks ja kauba eest tasumiseks, määrates tähtaja lepingu täitmiseks. kohustus. Sõlmitud lepingu alusel tasumisele kuuluva summa ettenähtud tähtaja jooksul tasumata jätmisel võib Kauplus müügilepingust taganeda.

6. Tellimuse täitmise kuupäeva arvestatakse hetkest, mil tellimuse eest raha laekub Poe pangakontole või positiivse makse autoriseerimise hetkest (ei kehti allalaadimisel).

7. Kohaletoimetamisel tasutud tellimuste täitmise tähtaega hakatakse arvestama §3 lõikes 4 viidatud Poe poolt tellimuse kinnitamisele järgnevast tööpäevast.

§5

Kauba saatmine

 1. Tellitud kaubad saadab Kauplus kullerfirmade kaudu.

 2. Põhineb artiklil. Tsiviilseadustiku 545 lg 2 kohaselt, kui kaup saadetakse sihtkohta vedaja kaudu, on Klient kohustatud saadetisega õigeaegselt ja selliste saadetiste jaoks vastuvõetud viisil tutvuma; kui ta leidis, et Kaup läks transportimisel kaotsi või sai kahjustada, on ta kohustatud tegema kõik vajalikud toimingud vedaja vastutuse väljaselgitamiseks.

  §6

  Garantiinõuded

1. Kauplus vastutab Tarbija/Ettevõtja ees 30 tarbijaõiguste seadusega reguleeritud Kauba lepingutingimustele vastavuse eest 2014 kuu jooksul.

 1. Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral peab Tarbija/Ettevõtja teatama puudusest koos mittevastavuse kirjeldusega lõikes 1 toodud aadressil.

 2. Kaup on lepingule vastav, kui eelkõige:

  • kirjeldus, tüüp, kogus, kvaliteet, täielikkus ja funktsionaalsus ning digitaalsete elementidega Kaupade puhul ka ühilduvus, koostalitlusvõime ja uuenduste kättesaadavus;

  • sobivus konkreetseks otstarbeks, milleks Tarbija/Ettevõtja seda vajab, millest Tarbija/Ettevõtja teavitas Kauplust hiljemalt lepingu sõlmimise ajal ja mille Kauplus aktsepteeris.

 3. Lisaks sellele, et kaup loetaks lepingule vastavaks:

 • sobib otstarbeks, milleks seda tüüpi Kaupu tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse kehtivaid seadusi, tehnilisi standardeid või häid tavasid;

 • esineb sellises koguses ja omab selliseid omadusi, sh vastupidavus ja ohutus ning digitaalsete elementidega Kaupade puhul ka funktsionaalsust ja ühilduvust, mis on seda tüüpi Kaupadele omased ja mida Tarbija/Ettevõtja võib olemust arvestades mõistlikult eeldada. Kauplusest ja avalikust tagatisest, mille on pakkunud Kauplus, selle õiguslikud eelkäijad või nende nimel tegutsevad isikud, eelkõige reklaamis või etiketil, välja arvatud juhul, kui pood tõendab, et:

  1. ei teadnud avalikust kinnitusest ja mõistlikult otsustades ei saanud sellest teada,

  2. enne lepingu sõlmimist avalik tagatis parandati, säilitades avaliku tagatise andmise tingimused ja vormi või sellega võrreldaval viisil,

  3. avalik kinnitus ei mõjutanud Tarbija/Ettevõtja otsust leping sõlmida;

• on
Tarbija/ettevõtja võib mõistlikult eeldada;

Tarnitakse koos tarvikute ja kaasasolevate juhenditega

• on sama kvaliteediga näidis või muster, mille Kauplus Tarbijale/Ettevõtjale enne lepingu sõlmimist kättesaadavaks tegi ja vastab sellise näidise või mustri kirjeldusele.

5. Kauplus ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest eelpool viidatud ulatuses, kui Tarbijat/Ettevõtjat on selgelt teavitatud, et kauba eripära erineb lepingule vastavuse nõuetest. eespool sätestatud ja hiljemalt lepingu sõlmimise ajal tunnistas selgelt ja eraldi kauba spetsiifilise tunnuse puudumist.

6. Tarbija/Ettevõtja võib Kauba lepingule mittevastavuse hetkel nõuda Kaupluselt:

• Kauba vahetamine uue vastu;

• Kauba remont.

7. Kauplus võib teha asendust, kui Tarbija/Ettevõtja soovib remonti, või Kauplus võib teha paranduse, kui Tarbija/Ettevõtja nõuab asendust, Kauba lepingutingimustega vastavusse viimisel Tarbija valitud viisil/ Ettevõtja on võimatu või nõuaks Kauplusele liigseid kulutusi. Kui võimatus või ülemäärased kulud kehtivad nii parandamisel kui ka asendamisel, võib Kauplus keelduda Kauba lepinguga vastavusse viimisest.

8. Kauplus parandab või asendab selle mõistliku aja jooksul alates hetkest, mil Tarbija/Ettevõtja teda lepingu mittejärgimisest teavitas ning ilma Tarbijale/Ettevõtjale liigsete ebamugavusteta, arvestades Kauba eripära. ja ostu eesmärk.

9. Remondi või asendamise kulud kannab Kauplus.

10. Kauba lepingule mittevastavuse korral võib Tarbija/Ettevõtja esitada avalduse:

millal:

• •

•••••

hinna alandamise kohta; lepingust taganemine,

Kauplus keeldus Kauba lepinguga vastavusse viimisest vastavalt art. 43d sek. 2. mai 30. a tarbijaõiguste seaduse § 2014;

Kauplus ei viinud Kaupa lepinguga vastavusse art. 43d sek. 4. mai 6. a tarbijaõiguste seaduse §-d 30–2014;

Kauba lepingule mittevastavus esineb siiski vaatamata sellele, et Kauplus on püüdnud Kauba lepingutingimustele vastavusse viia;

Kauba lepingule mittevastavus on piisavalt oluline, et õigustada kohest hinnaalandust või lepingust taganemist;

Poe avaldusest või asjaoludest nähtub, et ta ei vii Kauba lepingutingimustele vastavaks mõistliku aja jooksul või ilma liigsete ebamugavusteta Tarbijale/Ettevõtjale.

hind peaks olema sellises proportsioonis lepingust tuleneva hinnaga, w

11. Vähendatud
milline lepingule mittevastava Kauba väärtus jääb Kauba lepingujärgseks väärtuseks.

12. Kauplus tagastab Tarbijale/Ettevõtjale hinna alandamise õiguse kasutamisest tulenevad tasumisele kuuluvad summad viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates hinna alandamise avalduse kättesaamise päevast.

13. Tarbija/Ettevõtja ei või lepingust taganeda, kui Kauba lepingule mittevastavus on ebaoluline.

14. Tarbija/Ettevõtja õigus lepingust taganeda on piiratud Kaubaga, mis ei vasta lepingule. Kui lepingutingimustele mittevastavus puudutab vaid osa lepingu alusel tarnitud Kaubast ning lepingust taganemiseks on alus 43. mai 30. a tarbijaõiguste seaduse p 2014 e, peab K-tarbija/ Ettevõtja võib lepingust taganeda ainult selle Kauba, aga ka muude Kaubade suhtes, mis on ostetud koos nõuetele mittevastava Kaubaga, kui Tarbija/Ettevõtja ei saa mõistlikult eeldada, et ta nõustub hoidma ainult lepingule vastavat kaupa. .

15. Lepingust taganemise korral tagastab Tarbija/Ettevõtja Kauba viivitamatult omal kulul. Kauplus tagastab hinna viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Kauba või selle tagasisaatmise tõendi kättesaamisest.

16. Kaebuse näidisvorm on lisatud eeskirja lisana 2.

17. Vaidluse korral võib iga Tarbija kasutada ELi veebipõhise vaidluste lahendamise internetiplatvormi, mis on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Leht5image58871040

18. Kauplus ei nõustu ega kohustu osalema kaebuses tekkinud vaidluse kohtuvälise lahendamise menetluses, välja arvatud juhul, kui selline kohustus tuleneb seaduse imperatiivsest sätetest.

19. Kõik kaebused seoses Poe poolt pakutavate teenuste kasutamisega tuleb saata käesolevate reeglite §1 toodud aadressidel.

§7

Garantiinõuded

 1. Selle lõike sätted kehtivad ainult klientidele, kes ei ole Tarbijad/Ettevõtjad.

 2. Tsiviilseadustiku § 558 kohaselt on Poe garantiijärgne vastutus välistatud.

 3. Kaebused tuleb saata lõikes 1 nimetatud e-posti aadressile, esitades järgmised andmed: ees-, perekonnanimi, nimi, aadress, lepingu sõlmimise kuupäev, lepingu ese, puuduse avastamise kuupäev, puuduse liik. , pretensioon, kinnitus defekti olemasolu kohta Kauba üleandmise hetkel, kontaktandmed (e-post ), ning kõik fotod ja muu teave, mis võib kaebuse esitamist mõjutada.

 4. Kauplus vastab pretensioonile 14 kalendripäeva jooksul. §8

  Taganemisõigus

1. Tarbijal/Ettevõtjal on 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seaduse alusel õigus lepingust taganeda põhjust avaldamata.

2. Lepingust taganemine on jõustunud, kui Tarbija/Ettevõtja esitab lepingust taganemise avalduse 14 päeva jooksul alates kauba üleandmise päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse esitamisest enne selle aegumist. Deklaratsiooni esitamise vorm võib olla ükskõik milline, nt.

 • avalduse saab esitada ankeedil, mille mall on lisatud 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seadusele (moodustab määruste lisa nr 1),

 • e-posti teel käesoleva eeskirja lõikes 1 toodud aadressil,

 • posti teel käesoleva eeskirja punktis 1 toodud aadressil.
  3. Tarbija/Ettevõtja tagastab kauba Kauplusele 14 päeva jooksul alates esitamisest

  omal kulul lepingust taganemise avaldus.

  4. Kauplus tagastab raha 14 päeva jooksul alates väljavõtte kättesaamise kuupäevast. Kauplus võib makse tagastamist kinni pidada kuni Kauba tagasisaamiseni või Tarbija/Ettevõtja poolt selle tagastamise tõendi üleandmiseni, olenevalt sellest, milline sündmus leiab aset enne.

5. Kauplus tagastab raha, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija/Ettevõtja kasutab. Maksekaardiga maksmise korral tehakse raha tagasi kaardikontole.

6. Kui Tarbija/Ettevõtja on valinud Poe poolt pakutavast odavaimast kauba kättetoimetamise viisi, ei hüvita Kauplus Tarbijale/Ettevõtjale tema poolt tekitatud lisakulusid. Kauplus hüvitab Tarbijale/Ettevõtjale vaid antud kauba kõige odavama kohaletoimetamise kulu.

7. Tarbija/Ettevõtja katab kõik Kauba tagastamise otsesed kulud (nt pakkimis-, kinnitamis-, saatmiskulud).

8. Tarbijal/Ettevõtjal ei ole taganemisõigust lepingute puhul:

 • mille puhul teenuse esemeks on kinnises pakendis tarnitud Kaup, mida ei saa pärast pakendi avamist tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist;

 • mille puhul teenuse teemaks on kiiresti riknevad või lühikese säilivusajaga kaubad;

 • milles teenuse esemeks on kokkupandamata Kaup, mis on valmistatud vastavalt Tarbija/Ettevõtja spetsifikatsioonidele või on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks;

 • teenuste osutamise kohta, kui pood on teenust täielikult täitnud Tarbija/Ettevõtja selgesõnalisel nõusolekul, keda teavitati enne teenuse osutamise algust, et pärast Poe teenuse osutamist kaotab ta õiguse taganeda leping;

 • materiaalsele andmekandjale salvestamata digitaalse sisu kohaletoimetamine, kui teenuse osutamine algas Tarbija/Ettevõtja selgesõnalisel nõusolekul enne lepingust taganemise tähtaega ja pärast tema teavitamist Poe poolt õiguse kaotamisest lepingust taganeda;

 • mille puhul teenuse objektiks on Kaubad, mis pärast kohaletoimetamist on oma olemuse tõttu lahutamatult seotud teiste Kaupadega.

  9. Vastavalt Art. 31. mai 30. aasta tarbijaõiguste seaduse § 2014 kohaselt loetakse kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise korral leping tühiseks.

  10. Tarbija/Ettevõtja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Kauba kasutamisest viisil, mis ületab olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks vajaliku.

  11. Kauplus pakub kaupa, mida oma olemuse tõttu ei ole võimalik tavapostiga tagasi saata. Selliste kaupade tagastamise maksumus sõltub tarbija/ettevõtja (nt valitud transpordiettevõtte) tagastamisviisist ja võib ulatuda kuni 1 zlotti kauba kohta.

12. Paragrahvis märgitud juhtudel. 8 digitaalse sisu ja teenuste osutamise kohta annab tarbija/ettevõtja tellimisprotsessis enne lepingu sõlmimist oma nõusoleku, märkides artiklis nimetatud vastava linnukese. 38. mai 30. a tarbijaõiguste seaduse § 2014.

§9

Teenused, mida osutatakse elektrooniliselt

1. Kauplus osutab elektrooniliselt järgmisi teenuseid:
• ühendust vormi kaudu;
• tsükliline sõnumite saatmine uudiskirja kaudu; • kaupade kohta arvamuste avaldamine;
• Kliendikonto pidamine.

2. Punktis 1 nimetatud teenuseid osutatakse 7 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas.

3. Teenus:

 • kontakt vormi kaudu – seisneb Kliendi poolt sõnumi saatmises kaudu

  Poe veebisaitidel olevate interaktiivsete vormide kaudu. Lepingu sõlmimine toimub siis, kui Klient kasutab kontaktivormi;

 • tsükliline sõnumite saatmine uudiskirja vahendusel - seisneb tsüklilises kaubandus- ja turundusteadete saatmises Kaupluse poolt lepingu sõlmimisel antud e-posti aadressile. Leping sõlmitakse e-posti aadressi sisestamisega vastavatesse vormidesse ja tellimuse aktiveerimisega lingile, mille Kauplus saadab antud e-posti aadressile. Lepingu sõlmimine on võimalik ka registreerimisel või tellimuse vormistamisel nõusoleku avaldamisega;

 • kaupade kohta arvamuste avaldamine - seisneb klientide individuaalsete avalduste avaldamises konkreetsete kaupade kohta;

 • Kliendikonto pidamine - seisneb individuaalse paneeli pakkumises tellimuste ajaloo vaatamise ja andmete redigeerimise võimalusega. Leping sõlmitakse vastavate interaktiivsete vormide täitmisega Kaupluse veebilehel.

  4. Elektrooniliselt pakutavatest teenustest on võimalik igal ajal loobuda ilma lisakulusid tekitamata. Taganemine tähendab elektrooniliste teenuste osutamise lepingu lõpetamist Kliendi poolt. Väljaastumine toimub sõltuvalt pakutavast teenusest:

 • ühendust võtta vormiteenuse kaudu – lõpetades Poe veebilehel olevate interaktiivsete vormide kasutamise;

 • tsükliline sõnumite saatmine uudiskirja kaudu - saates e-kirja lõikes 1 toodud aadressile. Sõnum peab sisaldama teenuse tellija kontrollimist võimaldavaid andmeid;

 • kaupade kohta arvamuste avaldamine - seisneb väidete avaldamise lõpetamises;

• Kliendikonto pidamine – saates e-kirja lõikes 1 toodud aadressile. Sõnum peab sisaldama teenuse tellija kontrollimist võimaldavaid andmeid.

5. Kauplust kahjustavate toimingute, seaduste rikkumiste, reeglite sätete rikkumise tuvastamise korral võib pood igal ajal piirata, blokeerida või tühistada Kliendi juurdepääsu lõikes 1 nimetatud teenustele. teavitab Klienti teenustele juurdepääsu blokeerimisest või piiramisest vormis toodud aadressile saadetud e-kirja teel.

6. Teenuseid osutatakse tähtajatult, kuid Pood võib neile juurdepääsu piirata, blokeerida või muuta, teavitades sellest Klienti lõike 12 punktis 4 toodud viisil.

7. Nii Klient kui ka Kauplus võivad punktis 1 nimetatud teenuste osutamise lepingu igal ajal üles öelda, saates tahteavaldusega e-kirja.

§10

Privaatsuskaitse

1. Kauplus töötleb Klientide isikuandmeid vastavalt kehtivale seadusele Privaatsuspoliitikas (Lisa 3) toodud viisil.

§11

Tehnilised vahendid

1. Veebipoe kasutamiseks, sh sortimendi sirvimiseks ja kaubatellimuste esitamiseks on vajalik:

a) lõppseade (nt arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon), millel on juurdepääs Internetile ja veebibrauser, nagu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktiivne e-posti konto (e-post);
c) JavaScripti tugi on lubatud;
d) küpsiste kasutamisega nõustumine (vajalik tellimuse esitamiseks).

§12

Määruse jõustumine ja muudatused

1. Tingimused jõustuvad Kaupluse veebilehel avaldamise päeval. 2. Käesolevaid eeskirju võib muuta.
3. Eeskirjade muudatused avaldatakse Poe veebilehel.

4. Teave Tingimuste muudatuste kohta saadetakse Kliendile konto seadetes märgitud e-posti aadressile.

5. Määruse muudatused jõustuvad 14 päeva möödumisel nende avaldamise kuupäevast lõikes nimetatud viisil. 3.

6. Kauplus tunnistab, et Poe veebilehel kontot omav Klient on reeglite muudatustega nõustunud, kui ta ei ole lõikes nimetatud perioodi lõpuks lepingut lõpetanud. 5.

7. Küsimustes, mida käesolevad eeskirjad ei hõlma, kohaldatakse Poola õigust.

Lisa nr 1 (see vorm tuleb täita ja tagastada ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

IT JA IMPORT Kajetan Sikorski ul. Odkryta 37/9 03-140 Varssavi

vizkienia@itimport.pl

Teatan teile ____ järgmiste kaupade tarnimise lepingust taganemisest:

Muuda:__________________
Lepingu sõlmimise/tarnekuupäev: _________________________________________________________

Nimi:_____________________________________________________________ Aadress:______________________________________________________________

Allkiri*:_________________________________________________________ *ainult juhul, kui vorm esitatakse paberkandjal

Andmed: _______________________________________________________

VÄLJAVÕTMINE

KAEBUSE VORM

IT JA IMPORT Kajetan Sikorski ul. Odkryta 37/9 03-140 Varssavi

vizkienia@itimport.pl

Käesolevaga teatan ________ järgmiste kaupade lepingule mittevastavuse tuvastamisest:_____________

Lahknevuste tuvastamise kuupäev: __________________________________________________________ Leitud lahknevuste üksikasjalik kirjeldus:_______________________________________________ Lepingu sõlmimise/tarnekuupäev:__________________________________________________________ Kliendi ees- ja perekonnanimi:____________________________________________________________________ Kliendi aadress.

Lisainformatsioon:_________________________________________________

Kliendi allkiri**:__________________________________________________________________ **ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal

Andmed: _______________________________________________________

Iga tarbijast klient võib kaebuste lahendamiseks ja nõuete esitamiseks kasutada kohtuväliseid meetodeid. Et kasutada ära võimalust lahendada vaidlused seoses internetiostudega rahumeelselt, võib tarbija esitada oma kaebuse nt EL veebipõhise vaidluste lahendamise veebiplatvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Lisa nr 2

Leht12image59190656

3. lisa

Privaatsuspoliitika

§1 ÜLDSÄTTED

1. Privaatsuspoliitika sisaldab reegleid, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Poe poolt, sealhulgas isikuandmete töötlemise aluseid, eesmärke ja ulatust ning andmesubjektide õigusi, samuti teavet küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise kohta.

2. Veebipoe kaudu kogutud isikuandmete haldaja on IT & IMPORT Kajetan Sikorski

asukohaga aadressil ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa NIP: 5242759671
REGON: 146686599
Tel. + 48 690690698

E-post: biznes@itimport.pl – edaspidi "administraator"

3. Veebipoes olevaid isikuandmeid töötleb Haldaja kooskõlas kehtivate õigusaktidega, eelkõige kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aprilli 679. a määrusega (EL) 27/2016 üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (andmekaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta – edaspidi "GDPR".

4. Veebipoe kasutamine, sh ostude sooritamine, on vabatahtlik. Samuti on Kliendi poolt Veebipoodi kasutades isikuandmete esitamine vabatahtlik, välja arvatud:

 • lepingute sõlmimine, Müügilepingu või Elektroonilise teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike isikuandmete esitamata jätmine Veebipoe veebilehel ning Veebipoe Eeskirjas ja käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud juhtudel ja ulatuses. Administraatoriga teenuste osutamine põhjustab selle lepingu sõlmimise võimatust. Isikuandmete esitamine on antud juhul lepinguline nõue ja kui andmesubjekt soovib sõlmida Haldajaga antud lepingut, on ta kohustatud esitama nõutavad andmed. Iga kord on Veebipoe veebilehel eelnevalt märgitud lepingu sõlmimiseks vajalike andmete ulatus

 • seadusest tulenevad kohustused - isikuandmete esitamine on seadusest tulenev nõue, mis tuleneb üldkohaldatavatest seadusesätetest, millega on pandud Haldajale isikuandmete töötlemise kohustus (nt andmetöötlus maksu- või raamatupidamisraamatute pidamise eesmärgil) ning nende esitamata jätmine takistab Haldajat. nende kohustuste täitmisest.

5. Haldaja hoolitseb eriti selle eest, et kaitsta nende isikute huve, keda tema poolt töödeldavad isikuandmed puudutavad, ning eelkõige vastutab ning tagab, et tema kogutud andmed on:

 • töödeldakse seaduslikult;

 • kogutakse konkreetsetel seaduslikel eesmärkidel ja seda ei töödelda edasi

  töötlemine, mis on nende eesmärkidega kokkusobimatu;

 • faktiliselt õiged ja piisavad seoses eesmärkidega, milleks neid töödeldakse;

 • säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks;

 • töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

  6. Võttes arvesse töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning füüsiliste isikute õiguste või vabaduste erineva tõenäosusega rikkumise ohtu ning ohu raskust, rakendab Haldaja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks töötlemine toimub vastavalt määrusele ja et oleks võimalik seda tõendada. Haldaja kasutab tehnilisi meetmeid vältimaks volitamata isikutel elektrooniliselt saadetud isikuandmete kättesaamist ja muutmist.

  §2
  ANDMETÖÖTLEMISE ALUSED

  1. Haldajal on õigus töödelda isikuandmeid juhtudel, kui – ja ulatuses – on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pooleks andmesubjekt on, või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks;

 • töötlemine on vajalik Haldajale pandud juriidilise kohustuse täitmiseks;

 • töötlemine on vajalik Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad üles selliseid huvisid, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eriti kui andmesubjekt on laps.

  2. Isikuandmete töötlemine Haldaja poolt eeldab iga kord vähemalt ühe ülaltoodud aluse esinemist. Klientide isikuandmete töötlemise konkreetsed alused on toodud allpool

§3
ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK, ALUS, PERIOOD JA ULATUS

 1. Iga kord tuleneb Haldaja poolt töödeldavate isikuandmete eesmärk, alus, periood ja ulatus ning saajad konkreetse Kliendi poolt Veebipoes tehtud toimingutest. Näiteks kui Klient otsustab sooritada oste Veebipoes ja valib kulleriga kohaletoimetamise asemel ostetud Kauba personaalse äratoomise, siis tema isikuandmeid töödeldakse sõlmitud Müügilepingu täitmiseks, kuid neid ei tehta enam kättesaadavaks vedaja, kes teostab vedu Haldaja nõudmisel.

 2. Haldaja võib Veebipoes isikuandmeid töödelda järgnevalt

järgmistel põhjustel, ajavahemikel ja järgmises ulatuses:

Leht15image59208912 Leht15image59208288 Leht15image59207248 Leht15image59207456 Leht15image59197888 Leht15image59197472 Leht15image59197264

Andmetöötluse eesmärk

Töötlemise õiguslik alus / andmete säilitamise periood

Töödeldud andmete ulatus

Leht15image59196224 Leht15image59199968 Leht15image59201840 Leht15image59204752 Leht15image59206832 Leht15image59209120 Leht15image59208704

Müügilepingu või elektrooniliste teenuste osutamise lepingu täitmine

Artikli 6 lõige 1 lit. b) GDPR määrused (lepingu täitmine)

Andmeid säilitatakse perioodi, mis on vajalik sõlmitud lepingu täitmiseks, lõpetamiseks või muul viisil lõppemiseks.

Reguleerimisala: ees- ja perekonnanimi; e-posti aadress; kontakttelefoni number; tarneaadress (tänav, majanumber, korteri number, sihtnumber, linn, riik), elukoha/ettevõtte/registrijärgse asukoha aadress (kui erineb tarneaadressist), IP-aadress, kliendi ID.

Leht15image59195392 Leht15image59195600 Leht15image59196016

Raamatupidamine

Artikli 6 lõige 1 lit. c) GDPR määruses seoses nali. 74 sek. Raamatupidamise seaduse § 2, s.o 30 (Õigusajakiri 2018, tl 2018)

Andmeid säilitatakse seadusega nõutud perioodi jooksul, mis nõuab Haldajalt maksuraamatute (maksukohustuse aegumise tähtaja möödumiseni, kui maksuseadused ei sätesta teisiti) või raamatupidamisraamatute säilitamist (5 aastat majandusaastale järgneva aasta algusest). millega andmed on seotud).

ees- ja perekonnanimi; Kliendi elukoha/ettevõtte/registrijärgse asukoha aadress (kui erineb tarneaadressist), ettevõtte nimi ja maksukohustuslasena registreerimise number (NIP)

Haldaja poolt või tema vastu esitatud nõuete kindlaksmääramine, uurimine või kaitsmine

Artikli 6 lõige 1 lit. f) GDPR määrused

Andmeid säilitatakse Haldaja poolt taotletava õigustatud huvi kehtivuse ajani, kuid mitte kauem kui andmesubjekti vastu Haldaja äritegevusega seotud nõuete aegumise ajaks. Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige tsiviilseadustikuga (äritegevusega seotud nõuete põhiline aegumistähtaeg on kolm aastat, müügilepingul aga kaks aastat).

ees- ja perekonnanimi; kontakttelefoni number; e-posti aadress; tarneaadress (tänav, majanumber, korteri number, sihtnumber, linn, riik), elukoha/ettevõtte/registrijärgse asukoha aadress (kui erineb tarneaadressist).

Taotluste käsitlemine

Toote kohta arvamuste avaldamine veebisaitidel

Artikli 6 lõige 1 lit. a) GDPR-i eeskirjad (nõusolek)

Andmeid säilitatakse kuni andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmiseni.

ees- ja perekonnanimi; kontakttelefoni number; e-posti aadress; tarneaadress (tänav, majanumber, korteri number, sihtnumber, linn, riik), elukoha/ettevõtte/registrijärgse asukoha aadress (kui erineb tarneaadressist).

Artikli 6 lõige 1 lit. f) GDPR määrused

Andmeid säilitatakse Haldaja poolt taotletava õigustatud huvi kehtivuse ajani, kuid mitte kauem kui andmesubjekti vastu Haldaja äritegevusega seotud nõuete aegumise ajaks. Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige tsiviilseadustikuga (äritegevusega seotud nõuete põhiline aegumistähtaeg on kolm aastat, müügilepingul aga kaks aastat).

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, IP-aadress

Meilide saatmine uudiskirjateenuse osana

Artikli 6 lõige 1 lit. a) GDPR-i eeskirjad (nõusolek)

Andmeid säilitatakse kuni andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmiseni.

E-posti aadress.

§4 ANDME SAATJAD

1. Veebipoe nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas sõlmitud Müügilepingute täitmiseks, on Haldajal vajalik kasutada väliste isikute teenuseid. Haldaja kasutab ainult selliste töötlemisüksuste teenuseid, mis annavad piisavad garantiid asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamiseks, et töötlemine vastaks GDPR määruse nõuetele ja kaitseks andmesubjektide õigusi.

2. Andmete edastamine Haldaja poolt ei toimu igal juhul ja mitte kõikidele privaatsuspoliitikas märgitud saajatele või saajate kategooriatele – Haldaja edastab andmeid ainult siis, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise antud eesmärgi saavutamiseks ning ainult selle saavutamiseks vajalikul määral. Näiteks kui Klient kasutab isiklikku kogumist, ei edastata tema andmeid Haldajaga koostööd tegevale vedajale.

3. Veebipoe Klientide isikuandmeid võidakse edastada järgmistele adressaatidele või saajate kategooriatele:

 • vedajad / kullermaaklerid - Kliendi puhul, kes kasutab Veebipoodi Kauba kohaletoimetamiseks posti või kulleriga, edastab Haldaja Kliendi kogutud isikuandmed Haldaja nõudmisel valitud vedajale või saadetisi teostavale vahendajale ulatuses. vajalik Kauba Kliendile üleandmise lõpuleviimiseks.

 • elektroonilisi makseid või maksekaardiga teenindavad üksused - Kliendi puhul, kes kasutab Veebipoodi elektroonilise makseviisiga või maksekaardiga, edastab Haldaja Kliendi kogutud isikuandmed valitud isikule, kes teenindab ülaltoodud makseid Internetis. Hoida Haldaja nõudmisel Kliendi tehtud maksete käsitlemiseks vajalikus ulatuses.

 • teenusepakkujad, kes varustavad Administraatorit tehniliste, IT- ja organisatsiooniliste lahendustega, mis võimaldavad halduril juhtida äri, sealhulgas veebipoodi ja selle kaudu pakutavaid elektroonilisi teenuseid (eelkõige arvutitarkvara pakkujad veebipoe haldamiseks, e-posti ja hostimise pakkujad ning haldustarkvara pakkujate ettevõte ja haldajale tehnilise abi osutamine) - Haldaja edastab Kliendi kogutud isikuandmed tema nimel tegutsevale valitud tarnijale ainult juhul ja

ulatuses, mis on vajalik antud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

• raamatupidamis- ja õigusteenuste pakkujad, kes pakuvad Haldajale raamatupidamis- ja õigusabi (eelkõige raamatupidamisbüroo, advokaadibüroo või inkassofirma) – Haldaja edastab Kliendi kogutud isikuandmed ainult tema nimel tegutsevale valitud tarnijale juhul ja ulatuses, mis on vajalik antud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

§5 PROFILEERIMINE

1. Haldaja võib veebipoes turunduseesmärkidel kasutada profileerimist, kuid selle alusel Haldaja poolt tehtud otsused ei puuduta Müügilepingu sõlmimist või sellest keeldumist ega teenuste kasutamise võimalust Veebipoes. Veebipoes profileerimise kasutamise mõju võib olla näiteks antud isikule soodustuse andmine, sooduskoodi saatmine, tegemata ostude meeldetuletamine, tootepakkumise saatmine, mis võib kattuda antud isiku huvide või eelistustega, või veebipoe tavapakkumisega võrreldes paremate tingimuste pakkumine . Vaatamata profileerimisele otsustab inimene vabalt, kas ta soovib sel viisil saadud soodustust või paremaid tingimusi kasutada ja Veebipoes ostu sooritada.

2. Profileerimine Veebipoes seisneb antud isiku käitumise automaatses analüüsis või prognoosimises veebipoe veebilehel, nt lisades ostukorvi konkreetse Kauba, sirvides Veebipoes konkreetse Kauba lehte või analüüsides veebipoes tehtud ostude varasem ajalugu. Sellise profileerimise tingimuseks on, et Haldajal oleksid antud isiku isikuandmed, et saaks talle saata näiteks sooduskoodi.

3. Andmesubjektil on õigus, et tema suhtes ei kohaldataks üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide koostamisel, põhinevat otsust, mis tekitab tema suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda sarnaselt oluliselt.

§6
ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

1. Õigus tutvuda, parandada, piirata, kustutada või edastada – andmesubjektil on õigus taotleda Haldajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ("õigus olla unustatud") või töötlemise piiramist ning tal on õigus esitada vastuväide töötlemisele ning õigus edastada oma andmeid. Eespool nimetatud õiguste teostamise üksikasjalikud tingimused on näidatud art. GDPR määruse 15-21.

2. Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta – isikul, kelle andmeid Haldaja nõusoleku alusel töötleb, on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

3. Õigus esitada kaebus järelevalveorganile – isikul, kelle andmeid Haldaja töötleb, on õigus esitada kaebus järelevalveorganile GDPR määruse sätetes ja Poola seadustes sätestatud viisil ja viisil; eelkõige isikuandmete kaitse seadus. Poolas on järelevalveasutus isikuandmete kaitse ameti president.

4. Õigus esitada vastuväiteid – andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid – tema konkreetse olukorraga seotud põhjustel – teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes artikli 6 alusel. 1 sek. XNUMX lit. e) (avalik huvi või ülesanded) või f) (halduri õigustatud huvi), sealhulgas nendel sätetel põhinev profiilide koostamine. Sellisel juhul ei ole halduril enam lubatud neid isikuandmeid töödelda, välja arvatud juhul, kui ta tõendab töötlemiseks kehtiva õiguslikult põhjendatud aluse olemasolu, mis on andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest tähtsam, või alust nõuete esitamiseks, uurimiseks või kaitsmiseks. .

5. Käesolevas lõikes nimetatud õiguste teostamiseks saate Haldajaga ühendust võtta, saates vastava teate kirjalikult või e-posti teel lõikes 1 märgitud Haldaja aadressile.

§7

VEEBIPOE KÜPSISED, TOIMIVUSANDMED JA ANALÜÜTIKA

1. Küpsisefailid (küpsised) on väike tekstiteave tekstifailide kujul, mille saadab server ja mis salvestatakse veebipoe veebisaiti külastava isiku poolele (nt arvuti, sülearvuti või nutitelefoni mälukaardile). - sõltuvalt sellest, millist seadet meie veebipoe külastajad kasutavad). Üksikasjalikku teavet küpsiste ja nende loomise ajaloo kohta leiate muu hulgas aadressilt siin: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Haldaja võib küpsistes sisalduvaid andmeid töödelda, kui külastajad kasutavad veebipoe veebisaiti järgmistel eesmärkidel:

 • Klientide tuvastamine Veebipoodi sisselogituna ja sisselogimise näitamine;

 • Tellimuse vormistamiseks ostukorvi lisatud Kauba meelespidamine;

 • täidetud tellimisvormide, uuringute või andmete andmete meeldejätmine

  veebipoodi sisse logides;

 • Veebipoe veebilehe sisu kohandamine Kliendi individuaalsetele eelistustele (nt värvide, kirjasuuruse, lehe paigutuse osas) ja Veebipoe lehtede kasutamise optimeerimine;

 • anonüümse statistika pidamine, mis näitab, kuidas Veebipoe veebisaiti kasutatakse;

 • uuesti turundamine, s.o veebipoe külastajate käitumise tunnuste uurimine nende tegevuse anonüümse analüüsi kaudu (nt korduvad külastused kindlatele lehtedele, märksõnad jne), eesmärgiga luua nende profiil ja pakkuda neile reklaame

kohandatud vastavalt nende eeldatavatele huvidele, ka siis, kui nad külastavad teisi Google Inc. reklaamivõrgustiku veebisaite. ja Facebook Ireland Ltd.;

3. Vaikimisi aktsepteerivad enamik turul saadaolevaid veebibrausereid vaikimisi küpsiseid. Igaühel on võimalus määrata küpsiste kasutamise tingimused oma veebilehitseja seadete abil. See tähendab, et saate küpsiste salvestamise võimalust näiteks osaliselt piirata (nt ajutiselt) või täielikult keelata – viimasel juhul võib see aga mõjutada mõnda Veebipoe funktsiooni (näiteks ei pruugi see olla võimalik täita Tellimuse tee tellimisvormi kaudu, kuna ei mäletanud ostukorvis olevaid kaupu järgmistel tellimuse esitamise etappidel).

4. Küpsiste valdkonna veebilehitseja seadistused on olulised meie Veebipoe poolt Küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmise seisukohast – vastavalt eeskirjadele võib sellist nõusolekut väljendada ka veebilehitseja seadete kaudu. Sellise nõusoleku puudumisel tuleks vastavalt muuta veebilehitseja seadistusi küpsiste väljal.

5. Üksikasjalik teave küpsiste sätete muutmise ja nende iseenesliku eemaldamise kohta populaarseimates veebibrauserites on saadaval veebilehitseja abi jaotises.

6. Administraator võib veebipoes kasutada Google Analyticsi ja Universal Analyticsi teenuseid, mida pakub Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Facebook Ireland Limitedi pakutavast Facebook Pixeli teenusest (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) ja HeatMap, Inc. pakutavast Heatmap teenusest. Need teenused aitavad administraatoril veebipoe liiklust analüüsida. Kogutud andmeid töödeldakse eelnimetatud teenuste raames anonüümselt (need on nn isiku tuvastamist takistavad operatiivandmed), et luua Veebipoe haldamisel abistavat statistikat. Need andmed on koondandmed ja anonüümsed, st ei sisalda Veebipoe veebisaiti külastavate inimeste identifitseerimistunnuseid (isikuandmeid). Haldaja, kasutades veebipoes ülaltoodud teenuseid, kogub selliseid andmeid nagu veebipoe külastajate hankimise allikad ja vahendid ning nende käitumine veebipoe veebisaidil, teave seadmete ja brauserite kohta, millest nad veebisaiti külastavad, IP ja domeen, geograafilised andmed ja demograafilised andmed (vanus, sugu) ja huvid.

7. Antud isikul on võimalik lihtsalt Google Analyticsiga blokeerida oma tegevuse kohta Veebipoe veebilehel info jagamine – selleks saab installida Google Inc. poolt pakutava brauseri lisandmooduli. saadaval siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Valige oma valuuta
Leidke Top