PŘEDPISY PRO ONLINE STORE

§ 1

Označení prodejce.

1. Majitelem Obchodu [dále jen Prodávající] je:

IT & DOVOZ Kajetan Sikorski
se sídlem na ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa NIP: 5242759671
Kód: 146686599
Tel: + 48 690690698
E-mail: powiadomienia@itimport.pl

§ 2

Obecná ustanovení

1. Internetový obchod [dále jen Obchod] prodává prostřednictvím internetu na základě tohoto Řádu [dále jen Řád].

2. Klientem [dále jen Zákazník] může být:

 • zletilá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům s bydlištěm v Polsku nebo v Evropské unii,

 • zletilá fyzická osoba podnikající se sídlem v Polsku nebo v Evropské unii,

 • právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, se sídlem v Polsku nebo na území Evropské unie, která je oprávněna za subjekt rozhodovat a přebírat závazky,

 • nezletilý jednající se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

  3. Spotřebitel [dále jen spotřebitel] podle čl. 221 Občanského zákoníku (Sbírka zákonů z roku 1964, č. 16, položka 93, v platném znění) je fyzická osoba, která s Obchodem provádí právní úkony, které přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

  4. Podnikatel [dále jen podnikatel] je fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost podléhající zápisu do Centrálního registru a informací o ekonomické činnosti (CEiDG), která provádí právní úkon (uzavření kupní/prodejní smlouvy) přímo související s jeho obchodní nebo profesní činnost, kdy z obsahu uzavřené smlouvy vyplývá, že nemá pro Podnikatele odborný charakter. Odbornost vyplývá z předmětu podnikatelské činnosti, zejména z čísel PKD.

  5. Zboží [dále jen Zboží] je movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi Obchodem a Zákazníkem.

6. Řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem. 7. Ceny uvedené v Obchodě jsou ceny brutto (včetně DPH).

§ 3

Objednávky

1. Objednávky lze provádět prostřednictvím interaktivních formulářů dostupných na webových stránkách Obchodu (košík zákazníka).

2. Podmínkou vyřízení objednávky je poskytnutí údajů umožňujících ověření Zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky zasláním zprávy s popisem předmětu objednávky na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. Pokud Zákazník při zadávání objednávky uvede neúplné, nesprávné, rozporuplné informace, Obchod bude Zákazníka kontaktovat za účelem odstranění chyb. Zákazník odesláním objednávky podává nabídku na uzavření smlouvy o prodeji objednaného zboží.

3. Strany jsou vázány údaji viditelnými na webových stránkách Obchodu vedle zakoupeného zboží v okamžiku zadání objednávky.

4. Po zadání objednávky dojde k jejímu ověření. Poté Obchod zašle na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem informaci o přijetí objednávky k realizaci a jejích následných fázích. Informací o přijetí objednávky k provedení je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v §3 odst 2 a jeho převzetím Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva. Po uzavření kupní smlouvy obchod potvrdí zákazníkovi její podmínky zasláním na e-mailovou adresu.

5. Informace o produktech na stránkách Obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Obchodem je časově omezená a trvá po dobu trvání objednávky. Místem plnění souvisejícím s nákupem Zboží je adresa dodání uvedená Zákazníkem.

§ 4

Platby

1. Zákazník si může vybrat způsob platby:

 • platba bankovním převodem na uvedený bankovní účet (bankovní převod),

 • elektronická platba prostřednictvím DotPay sp. z o. o. (DotPay),

 • platba na dobírku (dobírka).

  2. Ceny dopravy jsou uvedeny v souhrnu objednávky.

  3. Podmínkou pro vydání zboží je zaplacení zboží a zásilky.

4. Zákazník je povinen uhradit dlužné částky dle uzavřené smlouvy bez ohledu na zvolený způsob platby a dodání.

5. Pokud Zákazník nezaplatí do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy (a v případě platby na dobírku), Obchod vyzve Zákazníka k vyzvednutí a zaplacení zboží a stanoví lhůtu pro splnění povinnost. V případě nezaplacení dlužné částky podle uzavřené smlouvy ve stanovené lhůtě může Obchod od kupní smlouvy odstoupit.

6. Datum dokončení objednávky se počítá od okamžiku připsání peněžních prostředků za objednávku na bankovní účet Obchodu nebo od okamžiku kladné autorizace platby (neplatí pro stažení).

7. Lhůta pro provedení objednávek zaplacených na dobírku se počítá od pracovního dne následujícího po potvrzení objednávky Obchodem uvedeným v §3 odst. 4.

§ 5

Odeslání zboží

 1. Objednané zboží zasílá Obchod prostřednictvím kurýrních společností.

 2. Na základě článku. 545 odst. 2 občanského zákoníku, je-li zboží zasíláno na místo určení prostřednictvím přepravce, je zákazník povinen zásilku prozkoumat včas a způsobem přijatým pro tyto zásilky; zjistil-li, že se Zboží při přepravě ztratilo nebo poškodilo, je povinen učinit veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

  § 6

  Záruční nároky

1. Obchod odpovídá Spotřebiteli/Podnikateli za soulad Zboží se smlouvou upravenou zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, a to po dobu 24 měsíců.

 1. V případě nesouladu Zboží se smlouvou by měl Spotřebitel / Podnikatel nahlásit vadu spolu s popisem nesouladu na adresu uvedenou v odst. 1.

 2. Zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pokud:

  • popis, druh, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky i kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací;

  • vhodnost pro konkrétní účel, ke kterému ji Spotřebitel/Podnikatel potřebuje, o čemž Spotřebitel/Podnikatel Obchod upozornil nejpozději při uzavírání smlouvy a který Obchod akceptoval.

 3. Kromě toho, aby bylo považováno za zboží v souladu se smlouvou, zboží:

 • je vhodné pro účely, pro které se Zboží tohoto typu obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným zvyklostem;

 • se vyskytuje v takovém množství a má takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky i funkčnost a kompatibilitu, které jsou pro Zboží tohoto typu typické a které může Spotřebitel/podnikatel s přihlédnutím k povaze důvodně očekávat. o Zboží a veřejném ujištění poskytnutém Obchodem, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, ​​zejména v reklamě nebo na etiketě, pokud Obchod neprokáže, že:

  1. o veřejném ujištění nevěděl a soudě o něm nemohl vědět,

  2. před uzavřením smlouvy bylo veřejné ujištění opraveno se zachováním podmínek a formy, ve kterých bylo veřejné ujištění provedeno, nebo srovnatelným způsobem,

  3. veřejné ujištění nemělo vliv na rozhodnutí spotřebitele/podnikatele uzavřít smlouvu;

• je
Spotřebitel/podnikatel může důvodně očekávat;

Dodáváno s příslušenstvím a manuály, které je třeba dodat

• je ve stejné kvalitě jako vzorek nebo vzor, ​​který Obchod zpřístupnil Spotřebiteli/Podnikateli před uzavřením smlouvy a odpovídá popisu takového vzorku nebo vzoru.

5. Obchod neodpovídá za rozpor zboží se smlouvou ve výše uvedeném rozsahu, pokud byl spotřebitel/podnikatel zjevně upozorněn na to, že se určitá vlastnost zboží odchyluje od požadavků na splnění smlouvy. uvedenou výše a nejpozději při uzavření smlouvy jasně a samostatně akceptoval nedostatek specifické vlastnosti zboží.

6. Spotřebitel/podnikatel může v době nesouladu Zboží se smlouvou požadovat na Obchodě:

• výměna Zboží za nové;

• oprava Zboží.

7. Obchod může provést výměnu, pokud spotřebitel/podnikatel požaduje opravu, nebo může obchod provést opravu, pokud spotřebitel/podnikatel požaduje výměnu, pokud uvede Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem/ Podnikatel je nemožný nebo by vyžadoval nadměrné náklady na Obchod. Pokud se nemožnost nebo nadměrné náklady týkají opravy i výměny, může Obchod odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou.

8. Obchod jej opraví nebo vymění v přiměřené době od okamžiku, kdy byl spotřebitelem/podnikatelem informován o nesouladu se smlouvou, a to bez nadměrných nepříjemností pro spotřebitele/podnikatele s přihlédnutím ke specifičnosti zboží a účel koupě.

9. Náklady na opravu nebo výměnu nese Obchod.

10. Je-li zboží v rozporu se smlouvou, může spotřebitel/podnikatel předložit prohlášení:

když:

• •

🇧🇷

o snížení ceny; odstoupení od smlouvy,

Obchod odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43 d sec. 2 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele;

Obchod neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43 d sec. 4-6 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele;

k nesouladu Zboží se smlouvou stále dochází, přestože se Obchod snažil uvést Zboží do souladu se smlouvou;

nesoulad zboží se smlouvou je natolik významný, aby odůvodňoval okamžité snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy;

z prohlášení či okolností Obchodu je zřejmé, že neuvede Zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nadměrných obtíží Spotřebitele/Podnikatele.

cena by měla být v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, w

11. Obnizona
jaká hodnota Zboží, které není v souladu se smlouvou, zůstává do hodnoty Zboží v souladu se smlouvou.

12. Obchod vrací Spotřebiteli / Podnikateli dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vyúčtování snížení ceny.

13. Spotřebitel/podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor Zboží se smlouvou nepodstatný.

14. Právo spotřebitele/podnikatele odstoupit od smlouvy je omezeno na Zboží, které není ve shodě se smlouvou. Týká-li se rozpor se smlouvou pouze některého Zboží dodávaného na základě smlouvy a existuje-li důvod pro odstoupení od smlouvy dle § 43e zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, K-spotřebitel/ Podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k tomuto Zboží, jakož i ve vztahu k jinému Zboží zakoupenému společně s nevyhovujícím Zbožím, pokud nelze rozumně očekávat, že bude Spotřebitel/Podnikatel souhlasit s tím, že bude uchovávat pouze zboží ve shodě se smlouvou. .

15. V případě odstoupení od smlouvy Spotřebitel/Podnikatel neprodleně vrátí Zboží na své náklady. Obchod vrací cenu obratem, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Zboží nebo dokladu o jeho zaslání zpět.

16. Vzor reklamačního formuláře je přílohou 2 Pravidel.

17. V případě sporu může každý Spotřebitel využít internetovou platformu EU ODR dostupnou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

page5image58871040

18. Obchod nesouhlasí a nezavazuje se k účasti v řízení o mimosoudním řešení sporu vzniklého při reklamaci, pokud taková povinnost nevyplývá z kogentních ustanovení zákona.

19. Veškeré stížnosti týkající se používání služeb poskytovaných Obchodem zasílejte na adresy uvedené v §1 těchto předpisů.

§ 7

Záruční nároky

 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebitelé/Podnikatelé.

 2. Odpovědnost Obchodu v rámci záruky je podle § 558 občanského zákoníku vyloučena.

 3. Reklamaci zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 1 s uvedením následujících údajů: jméno, příjmení, jméno, adresa, datum uzavření smlouvy, předmět smlouvy, datum zjištění vady, druh vady , reklamaci, potvrzení o existenci vady v době dodání Zboží, kontaktní údaje (e-mail ), a případné fotografie a další informace, které mohou mít vliv na průběh reklamace.

 4. Obchod na reklamaci odpoví do 14 kalendářních dnů. §8

  Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel/podnikatel má podle zákona o právech spotřebitele ze dne 30 právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud Spotřebitel/podnikatel podá prohlášení o odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží. Ke splnění lhůty stačí podat vyúčtování před jejím uplynutím. Forma podání přiznání může být libovolná, např.

 • prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je přílohou zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (tvoří přílohu č. 1 Pravidel),

 • e-mailem na adresu uvedenou v odstavci 1 těchto předpisů,

 • poštou na adresu uvedenou v odst. 1 tohoto řádu.
  3. Spotřebitel/podnikatel vrátí zboží Prodejně do 14 dnů od odeslání

  prohlášení o odstoupení od smlouvy na vlastní náklady.

  4. Obchod vrací finanční prostředky do 14 dnů ode dne obdržení výpisu. Obchod může zadržet vrácení platby, dokud zboží neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel/podnikatel nedoručí doklad o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

5. Obchod vrací peněžní prostředky stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel/Podnikatel. V případě platby platební kartou je refundace provedena na kartový účet.

6. Pokud si Spotřebitel/Podnikatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který Obchod nabízí, Obchod nehradí Spotřebiteli/Podnikateli dodatečné náklady, které mu tím vznikly. Obchod Spotřebiteli/Podnikateli proplatí pouze náklady na nejlevnější dodání daného zboží.

7. Spotřebitel/podnikatel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Zboží (např. náklady na balení, zajištění, expedici).

8. Spotřebitel/podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě:

 • ve kterém je předmětem služby Zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;

 • ve kterém je předmětem služby Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

 • ve kterém je předmětem služby Neprefabrikované Zboží, vyrobené podle specifikací Spotřebitele/Podnikatele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

 • o poskytování služeb, pokud Obchod plně provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele/Podnikatele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Obchod službu poskytl, ztratí právo na odstoupení od smlouvy. smlouva;

 • dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem Spotřebitele / Podnikatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej Obchod informoval o ztrátě práva. odstoupit od smlouvy;

 • ve kterém je předmětem služby Zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze nerozlučně spojeno s jiným Zbožím.

  9. Podle Čl. 31 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 se v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory považuje smlouva za neplatnou.

  10. Spotřebitel/podnikatel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku užívání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování.

  11. Obchod nabízí zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět klasickou poštou. Náklady na vrácení takového zboží závisí na způsobu vrácení spotřebitelem/podnikatelem (např. zvolená přepravní společnost) a mohou činit až 1 000 PLN za položku.

12. V případech uvedených v odst. 8 písm. 38 týkající se digitálního obsahu a poskytování služeb dává spotřebitel/podnikatel v procesu objednávání před uzavřením smlouvy svůj souhlas zaškrtnutím příslušného checkboxu uvedeného v čl. 30 zákona ze dne 2014. května XNUMX o právech spotřebitele.

§ 9

Služby poskytované elektronicky

1. Obchod poskytuje tyto služby elektronicky:
• kontaktovat prostřednictvím formuláře;
• cyklické zasílání zpráv prostřednictvím newsletteru; • zveřejňování názorů na zboží;
• vedení zákaznického účtu.

2. Služby uvedené v bodě 1 jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

3. Služba:

 • kontakt přes formulář - spočívá v odeslání zprávy Zákazníkem přes

  prostřednictvím interaktivních formulářů obsažených na webových stránkách Obchodu. K uzavření smlouvy dochází, když Zákazník použije kontaktní formulář;

 • cyklické zasílání zpráv prostřednictvím newsletteru - spočívá v cyklickém zasílání obchodních a marketingových sdělení Obchodem na e-mailovou adresu uvedenou při uzavírání smlouvy. Smlouva je uzavřena zadáním e-mailové adresy do příslušných formulářů a aktivací předplatného kliknutím na odkaz, který Obchod zašle na zadanou e-mailovou adresu. Uzavření smlouvy je možné i vyjádřením souhlasu při registraci nebo zadání objednávky;

 • zveřejňování názorů na zboží - spočívá ve zveřejňování jednotlivých vyjádření zákazníků ke konkrétnímu zboží;

 • vedení Zákaznického účtu - spočívá v poskytnutí individuálního panelu s možností prohlížení historie objednávek, editace údajů. Smlouva je uzavřena vyplněním příslušných interaktivních formulářů na webových stránkách Obchodu.

  4. Odstoupení od služeb poskytovaných elektronicky je možné kdykoliv bez dalších nákladů. Odstoupením se rozumí ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb Zákazníkem. Odstoupení probíhá v závislosti na poskytované službě:

 • kontakt přes formulářovou službu - ukončením používání interaktivních formulářů dostupných na webových stránkách Obchodu;

 • cyklické zasílání zpráv prostřednictvím newsletteru - zasláním e-mailu na adresu uvedenou v odstavci 1. Zpráva by měla obsahovat údaje umožňující ověření předplatitele služby;

 • zveřejňování názorů na zboží - spočívá v přerušení zveřejňování prohlášení;

• vedení Zákaznického účtu - zasláním e-mailu na adresu uvedenou v odstavci 1. Zpráva by měla obsahovat údaje umožňující ověření předplatitele služby.

5. V případě zjištění jednání v neprospěch Obchodu, porušení zákona, porušení ustanovení Pravidel může Obchod kdykoli omezit, zablokovat nebo odebrat Zákazníkovi přístup ke službám uvedeným v odstavci 1. Obchod informuje Zákazníka o zablokování nebo omezení přístupu ke službám prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou ve formuláři.

6. Služby jsou poskytovány po neomezenou dobu, ale Obchod k nim může omezit, zablokovat nebo upravit přístup informováním Zákazníka způsobem uvedeným v odst. 12 bod 4.

7. Zákazník i Obchod mohou smlouvu o poskytování služeb uvedených v bodě 1 kdykoli ukončit zasláním e-mailu s prohlášením o úmyslu.

§ 10

Ochrana soukromí

1. Obchod zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu s platnými právními předpisy způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů (Příloha 3).

§ 11

Technické prostředky

1. Pro používání Internetového obchodu, včetně prohlížení sortimentu a objednávání zboží je nutné:

a) koncové zařízení (například počítač, tablet, chytrý telefon) s přístupem na internet a webový prohlížeč, jako je Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktivní e-mailový účet (e-mail);
c) je povolena podpora JavaScriptu;
d) souhlas s používáním cookies (nutné pro zadání objednávky).

§ 12

Vstup v platnost a změny předpisů

1. Řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Obchodu. 2. Tato pravidla se mohou měnit.
3. Změny Pravidel budou zveřejněny na webových stránkách Obchodu.

4. Informace o změnách Pravidel budou Zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.

5. Změny Řádu nabývají účinnosti po 14 dnech ode dne jejich zveřejnění způsobem uvedeným v odst. 3.

6. Obchod bere na vědomí, že Zákazník, který má účet na webu Obchodu, akceptoval změny předpisů, pokud smlouvu neukončil do konce lhůty uvedené v odst. 5.

7. V záležitostech, na které se nevztahují ustanovení těchto Pravidel, platí polské právo.

Příloha č. 1 (tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

IT & IMPORT Kajetan Sikorski ul. Odkryta 37/9 03-140 Varšava

vizkienia@iimport.pl

____ tímto Vás informuji o svém odstoupení od smlouvy na dodávku následujícího zboží-

Lišit se:______________
Datum uzavření smlouvy/dodávky: ___________________________________________________

Jméno:__________________________________________________________ Adresa:_________________________________________________________________________________________________

Podpis *: _______________________________________________ *Pouze pokud je formulář předložen na papíře

Údaje: ___________________________________________________

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

IT & IMPORT Kajetan Sikorski ul. Odkryta 37/9 03-140 Varšava

vizkienia@iimport.pl

Informuji ________ o zjištění nesouladu následujícího zboží se smlouvou:_____________

Date of discrepancies detected: _________________________________________________ Detailed description of discrepancies found:_________________________________________ Date of conclusion of the contract/delivery:________________________________________________ Customer's name and surname:________________________________________________________ Customer's address:_______________________________________________________________ Customer's claim:___________________________________________________________.

Dodatečné informace:_________________________________________________

Podpis klienta **: _______________________________________________________________ ** Pouze pokud je formulář odeslán v papírovém formuláři

Údaje: ___________________________________________________

Každý zákazník, který je spotřebitelem, může využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací. Za účelem využití možnosti smírného řešení sporů ohledně on-line nákupů může spotřebitel podat svou stížnost např. prostřednictvím online platformy EU ODR, dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Příloha č. 2

page12image59190656

Dodatek 3

Zásady ochrany osobních údajů

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů Obchodem, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů.

2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je IT & IMPORT Kajetan Sikorski

se sídlem na ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa NIP: 5242759671
Kód: 146686599
Tel: + 48 690690698

E-mail: biznes@itimport.pl – dále jen „správce“

3. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává Správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

4. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu dobrovolné, s výjimkou:

 • uzavírání smluv, neposkytování v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických Služby se Správcem mají za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách internetového obchodu

 • zákonné povinnosti - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí bude bránit správci od plnění těchto povinností.

5. Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, kterých se jím zpracovávané osobní údaje týkají, a zejména odpovídá a zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:

 • zpracovány zákonně;

 • shromažďovány pro konkrétní, zákonné účely a nejsou dále zpracovávány

  zpracování, které je neslučitelné s těmito účely;

 • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;

 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování;

 • zpracovávány způsobem, který zajišťuje přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.

  6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobnostmi a závažnosti ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením a být schopen to prokázat. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a úprav osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

  § 2
  ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT

  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a to v rozsahu - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené Správci;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména subjekt údajů je dítě.

  2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje, aby pokaždé nastal alespoň jeden z výše uvedených důvodů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů zákazníků jsou uvedeny níže

§ 3
ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývají z akcí provedených daným Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a místo doručení kurýrem zvolí osobní odběr zakoupeného Zboží, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, nebudou však nadále zpřístupněny dopravce provádějící přepravu na žádost Správce.

 2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě následujícím způsobem

účely, z těchto důvodů, v obdobích a v následujícím rozsahu:

page15image59208912 page15image59208288 page15image59207248 page15image59207456 page15image59197888 page15image59197472 page15image59197264

Účel zpracování dat

Právní základ pro zpracování / doba uchovávání údajů

Rozsah zpracovávaných dat

page15image59196224 page15image59199968 page15image59201840 page15image59204752 page15image59206832 page15image59209120 page15image59208704

Uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb

Článek 6 odst. 1 písm. XNUMX lit. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.

Rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy), IP adresa, ID zákazníka.

page15image59195392 page15image59195600 page15image59196016

Vedení účetnictví

Článek 6 odst. 1 písm. 74 lit. c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 2 sekund 30 zákona o účetnictví, tj. ze dne 2018. ledna 2018 (Sbírka zákonů z roku 395, bod XNUMX)

Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci ukládat daňové knihy (do uplynutí lhůty pro promlčení daňové povinnosti, pokud daňové zákony nestanoví jinak) nebo účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po účetním období). ke kterému se údaje vztahují).

Jméno a příjmení; adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Zákazníka

Zjišťování, vyšetřování nebo obhajoba nároků, které Správce může vznést nebo které mohou být vzneseny vůči Správci

Článek 6 odst. 1 písm. XNUMX lit. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).

Vyřizování žádostí

Zveřejňování názorů na produkt na webových stránkách

Článek 6 odst. 1 písm. XNUMX lit. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).

Článek 6 odst. 1 písm. XNUMX lit. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Jméno, příjmení, emailová adresa, IP adresa

Zasílání e-mailů v rámci služby newsletteru

Článek 6 odst. 1 písm. XNUMX lit. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Emailová adresa.

§4 PŘÍJEMCI DAT

1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů. Správce využívá pouze služby takových zpracovatelských subjektů, které poskytují dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

2. Předání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Pokud například Zákazník využívá osobní sběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

3. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 • dopravci / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení Zboží poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na vyžádání. Správce v rozsahu nezbytném pro dokončení dodávky Zboží Zákazníkovi.

 • subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební kartou - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Online obchodu. Ukládat na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.

 • poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat podnikání, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb prostřednictvím něj poskytovaných (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provozování Internetového obchodu, e-mailové a hostingové služby a společnost poskytovatelů software pro správu a poskytování technické pomoci Správci) - Shromážděné osobní údaje Zákazníka poskytuje Správce vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v

v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

• poskytovatelé účetních a právních služeb poskytující Správci účetní a právní podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu pouze jeho jménem v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

§5 PROFILOVÁNÍ

1. Správce může využívat profilování pro marketingové účely v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani možnosti využívání služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby, nebo nabízí lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu . Navzdory profilování je to člověk, který se svobodně rozhoduje, zda bude chtít využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém obchodě.

2. Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognózování chování dané osoby na stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního Zboží do košíku, procházením stránky konkrétního Zboží v Internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historii nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, aby Správce měl osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

3. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýká.

§ 6
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

2. Právo souhlas kdykoli odvolat - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě souhlasu, má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

3. Právo podat stížnost dozorovému orgánu - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem a v režimu uvedeném v ustanoveních Nařízení GDPR a polských právních předpisů, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjišťování, šetření nebo obhajobu nároků .

5. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto odstavci můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v odstavci 1.

§ 7

SOUBORY COOKIES, ÚDAJE O VÝKONU A ANALYTIKY ONLINE OBCHOD

1. Soubory cookie (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odeslané serverem a uložené na straně osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo paměťové karty chytrého telefonu). - podle toho, jaké zařízení návštěvníci našeho online obchodu používají). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, naleznete mj. na zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující účely:

 • identifikace zákazníků jako přihlášených do internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni;

 • zapamatování si zboží přidaného do košíku za účelem zadání objednávky;

 • zapamatování dat z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo dat

  přihlášení do internetového obchodu;

 • přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využití stránek Internetového obchodu;

 • vedení anonymních statistik, které ukazují, jak je web internetového obchodu používán;

 • remarketing, tj. průzkum charakteristik chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam

přizpůsobené jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.;

3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost upřesnit podmínky používání souborů cookie pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Internetového obchodu (např. možné dokončit cestu objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si zboží v košíku při dalších krocích zadávání objednávky).

4. Nastavení webového prohlížeče v oblasti Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním Cookies naším Internetovým obchodem - v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V případě neexistence takového souhlasu by mělo být odpovídajícím způsobem změněno nastavení webového prohlížeče v oblasti Cookies.

5. Podrobné informace o změně nastavení pro soubory cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy webového prohlížeče.

6. Správce může používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Inc. v Internetovém obchodě. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), ze služby Facebook Pixel poskytované společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a ze služby Heatmap poskytované společností HeatMap, Inc. Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz v online obchodě. Shromážděné údaje jsou v rámci výše uvedených služeb zpracovávány anonymně (jedná se o tzv. provozní údaje znemožňující identifikaci osoby) pro generování statistik nápomocných při správě Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, to znamená, že neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) lidí navštěvujících webovou stránku internetového obchodu. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v E-shopu shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků E-shopu a způsob jejich chování na webu E-shopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

7. Dané osobě je možné jednoduše zablokovat sdílení informací o její aktivitě na webu Online Store s Google Analytics – za tímto účelem si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc. k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Vyberte svou měnu
Přejděte na začátek